Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gedefinieerde termen hieronder de volgende betekenis :

 1. ‘’Claim24’’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Claim24 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71375341, statutair gevestigd te Nijmegen (Kerkenbos 1075-H, 6546BB)
 1. ‘’Claim24.nl’’: website van Claim24 die luchtvaartpassagiers verschillende mogenlijkheden biedt om hun rechten te incasseren, op basis van EU Verordening nr. 261/2004, EU Verordening nr. 889/2002 en/of het Verdrag tot het brengen van eenheid in eige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal).
 1. ‘’Cliënt’’: de opdrachtgever van Claim24, tevens zijnde een natuurlijke of rechtspersoon die recht heeft op compensatie bij de luchtvaartmaatschappij en die Claim24 een mandaat geeft of, in het algemeen, met Claim24 een overeenkomst sluit; Een Cliënt mag meerdere personen richting Claim24 vertegenwoordigen.
 1. ‘’Luchtvaartmaatschappij’’: een bedrijf dat vervoer door de lucht heeft aangeboden aan de Cliënt dan wel voornemens had deze uit te voeren.
 1. ‘’Claim’’: elke vordering tot financiële compensatie, schadevergoeding of terugbetaling tegen een luchtvaartmaatschappij in overeenstemming met de rechten van vliegtuigpassagierd, voornamelijk op grond van EU Verordening nr. 261/2004, EU Verordening 785/2004, EU Verordening nr. 889/2002 en/of het Verdrag van Montreal.
 1. ‘’Vluchtcompensatie’’: het totale geldbedrag dat door de luchtvaartmaatschappij aan de Cliënt of Claim24, na acceptatie van de Algemene Voorwaarden, wordt betaald met betrekking tot een claim als compensatie, schikking, gebaar van goede wil of anderszins.
 1. ‘’Claimer’’: iedere natuurlijke of rechtspersoon, zoals door de Cliënt opgegeven, die aanspraak maakt op een Claim.
 1.  ‘’Mandaat’’: een overeenkomst waarbij een persoon, ‘’de opdrachtgever’’, een andere persoon ‘’de opdrachtnemer’’, de bevoegdheid geeft om hem te vertegenwoordigen bij de uitvoering van een of meer rechtshandelingen.
 1. ‘’Overeenkomst’’: een overeenkomst tussen Claim24 en de Cliënt die is bereikt wanneer de Cliënt de volmacht of een machtigingsdocument heeft ondertekend waarin de Cliënt volmacht verleent aan Claim24 om de claim namens hem in te dienen en de vordering te innen.
 1. ‘’Volmacht’’: een schriftelijke verklaring waarin de Cliënt Claim24 de bevoegdheid geeft om namens hem/haar de vordering in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij.
 1. ‘’Machtigingsdocument’’: een document verstrekt door Claim24 aan de Cliënt, dat Claim24 of partners machtigt om namens de Cliënt te handelen. Het document kan in verschillende vormen zijn, vanwege de verschillende juridische vereisten, inclusie, maar niet beperkt tot, een volmacht.
 1. ‘’Buitengerechtelijk en minnelijk traject’’: het buitengerechtelijk traject houdt in dat Claim24 naar eigen inzicht brieven zal opstellen en bezorgen als methode om de claim te innen. Het minnelijke traject houdt in dat Claim24 via een minnelijke regeling de Luchtvaartmaatschappij sommeert tot betaling van het compensatiebedrag. Nadat de claim niet geïncasseerd is in het buitengerechtelijk traject zal Claim24 beoordelen of zij een minnelijk traject wenst te starten. Onder het minnelijke traject valt onder andere het naar eigen inzicht opstellen en versturen van sommatie brieven en aanmaningen.
 1. ‘’Gerechtelijk traject’’: de gerechtelijke incasso van de claim door en/of namens Claim24, in eigen naam, dan wel uit naam van de cliënt waaronder (maar niet uitsluitend) het opstellen van een dagvaarding en/of voeren van een gerechtelijke procedure tegen de Luchtvaartmaatschappij, het voeren van (schikkings)onderhandelingen met de Luchtvaartmaatschappij en het treffen van een minnelijke regeling met de Luchtvaartmaatschappij.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Claim24 en de Cliënt en/of Claimer(s), voor zover van deze Algemene Voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.
 1. Claim24 is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijden te wijzigen, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 6:236 sub i van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). De Cliënt zal in geval van significante wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden op de hoogte worden gesteld.
 1. Voor zover Claim24 bij uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van (een) tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n), zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens op de tussenpersoon/tussenpersonen en/of derde(n) van toepassing.
 1. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op (juridische) samenwerkingspartners van Claim24. De Cliënt geeft, indien hij/zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, toestemming aan Claim24 om de persoonsgegevens te verwerken en deze, indien nodig, te verstrekken aan juridische samenwerkingspartners.
 1. Om Claim24 een verzoek te doen om namens Cliënt een vordering in te stellen bij de relevante luchtvaartmaatschappij, moet de Cliënt minstens 18 jaar oud zijn. Indien de Cliënt de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft behaald, moet het verzoek door de ouders of voogd namens Cliënt worden ingediend.
 1. Alle bedragen worden en moeten in euro’s worden betaald. Claim24 accepteert geen andere vormen van betaling.

Artikel 3: Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, van welke aard dan ook, zijn vrijblijvend en gelden alleen als een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij anders vermeld door Claim24.
 1. Claim24 vordert namens de cliënt bij de luchtvaartmaatschappij in om een wettelijke compensatie te verkrijgen bij vertraging, annulering, instapweigering op basis van EU Verordening 261/2004.
 1. Claim24 behoudt zich het recht voor om elke overeenkomst geheel naar eigen goedkeuren uit te voeren. Claim24 zal de overeenkomst te allen tijde naar beste weten en kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de vereisten van goed vakmanschap. Bovendien kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die door Claim24 op of via de website wordt verstrekt.
 1. Claim24 is gerechtigd de claim op elk moment zonder opgave van reden te weigeren, ongeacht of dit tijdens een (buiten)gerechtelijke procedure gebeurt. Claim24 zal niet langer verplicht zijn om enige moeite te doen met betrekking tot de claim.
 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer de overeenkomst door Claim24 schriftelijk wordt bevestigd aan de Cliënt door middel van een e-mail of anderszins, of indien Claim24 uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Claim24 garandeert de Cliënt dat hij/zij bevoegd is en de rechtsbekwaamheid bezit om de overeenkomst aan te gaan in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar medepassagiers.
 1. Door het tekenen van de volmacht of een machtigingsdocument garandeert de Cliënt dat hij/zij bevoegd  is en de rechtsbekwaamheid bezit om de volmacht of machtigingsdocument te ondertekenen in eigen naam en, indien van toepassing, in naam van zijn/haar minderjarige medepassagies.
 1. De Cliënt erkent dat de overeenkomst met Claim24 in het bijzonder bestaat uit een ad litem mandaat, daarentegen erkent de Cliënt dat hij/zij Claim24 het recht geeft om namens hem/haar en voor zijn/haar rekening te handelen en hem/haar in de Rechtbank te vertegenwoordigen in het kader van een wettelijke procedure voor de betaling van de gehele of een deel van de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst.
 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het de Cliënt verboden zijn claim in te stellen bij (een) derde(n) voor de betaling van de gehele of een deel van de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst.
 1. De Cliënt garandeert dat de claim niet aan derden is overgedragen en dat er geen juridisch geschil in behandeling is of te verwachten is tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij.
 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is het de Cliënt verboden (in)direct en/of persoonlijk en/of via een derde handeld in zijn naam en/of namens Cliënt te communiceren met de luchtvaartmaatschappij en/of een vertegenwoordiger van laatstgenoemde, betreffende de betaling van de gehele of een deel van de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst.
 1. Nadat de Cliënt de volmacht of een machtigingsdocument heeft ondertekend, is het de Cliënt niet toegestaan om met andere partijen een overeenkomst te sluiten betreffende het afhandelen van zijn claim waar de vordering al aan Claim24 is toegewezen. Alle bestaande verbintenissen en volmachten moeten worden geannuleerd voordat de Cliënt de volmacht of het machtigingsdocument ondertekent.
 1. Na het tekenen van de volmacht of een machtigingsdocument is de Cliënt verplicht om de onderhandelingen met de betreffende luchtvaartmaatschappij te staken en alle contactpogingen van de luchtvaartmaatschappij naar Claim24 door te sturen.
 1. Indien de Cliënt directe betaling of een andere vorm van compensatie ontvangt van de betreffende luchtvaartmaatschappij, nadat de overeenkomst met Claim24 tot stand is gekomen, is de Cliënt verplicht om Claim24 zonder vertraging hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke betalingen worden beschouwd als vluchtcompensatie en geven Claim24 recht op zijn servicekosten en juridische kosten, indien Claim24 juridische stappen heeft ondernomen voordat de Cliënt betaling van de luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen. Om twijfel te voorkomen: vluchtcompensatie omvat geen betalingen of vergoedingen voor advocaten, kosten van juridisch advies, kosten voor de rechtbank, incassokosten, rente of iets dergelijks, deze betalingen komen enkel toe aan Claim24.
 1. Claim24 mag in de uitoefening van zijn werkzaamheden een advocaat toewijzen die in de naam en voor rekening van de Cliënt een gerechtelijke procedure zal starten. Alvorens het aangaan van een gerechtelijke procedure, zal de Cliënt gecontacteerd worden door Claim24 of zijn advocaat met details over de identiteit van de advocaat en de kennisgeving dat een gerechtelijke procedure voor de bevoegde rechtbank zal worden afgewikkeld met als doel om de betaling van gehele of deel van de compensatie.
 1. Indien de Cliënt, om welke reden dan ook, niet akkoord gaat met de toegewezen advocaat, dient hij Claim24 hierover binnen 7 dagen, nadat Claim24 de Cliënt op de hoogte heeft  gesteld over hetgeen in lid 15 van dit artikel is bepaald, te informeren.
 1. Indien de advocaat tot de conclusie komt dat er onvoldoende uitzicht is op succevolle afronding van het geschil, zal de Cliënt hierover worden geïnformeerd en zullen noch Claim24 noch de gecontracteerde advocaat verdere actie ondernemen.
 1. Indien Claim24 of de advocaat juridische stappen onderneemt om de claim af te handelen, dekt Claim24 de kosten voor het geval dat de zaak wordt verloren.
 1. Claim24 geeft geen garanties over het succesvol incasseren van een claim bij de luchtvaartmaatschappij. Claim24 stuurt geen update naar de Cliënt voor elke handeling die hij uitvoert, maar zal de Cliënt tijdens het proces zoveel mogelijk op de hoogte houden via het online account van de Cliënt op de website van Claim24, e-mail en/of telefoontjes. Aan het advies van Claim24 kunnen geen rechten worden ontleend. Claim24 kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige gevolgen van het falen van de Cliënt om (regelmatig) berichten te lezen die door Claim24 worden verzonden.

Artikel 4: Verplichtingen van de Cliënt

 1. De Cliënt is gehouden om, op verzoek van Claim24, alle benodigde gegevens en/of informatie, op voorhand dan wel (direct) na het indienen van de Claim, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst aan Claim24 kenbaar te maken dan wel ter beschikking te stellen. De Cliënt garandeert dat alle verstrekte gegevens en informatie juist, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Claim24 wordt schadeloosgesteld als het gevolg van, maar niet beperkt tot, onjuiste gegevens of informatie verstrekt door de Cliënt, vanwege het gebrek aan medewerking of frauduleus gedrag van de Cliënt.
 1. De Cliënt draagt zorg om Claim24 schriftelijk en binnen een termijn van 7 kalenderdagen Claim24 op de hoogte te stellen van elke wijziging betreffende zijn/haar situatie en/of zijn contactgegevens (verandering van woonplaats, wijziging van e-mailadres, et cetera), evenals alle nieuwe informatie die direct of indirect betrekking heeft op de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst (gedeeltelijke of totale betaling door of namens de luchtvaartmaatschappij, ontvangst van een e-mail van de luchtvaartmaatschappij met betrekking tot de vlucht in geschil en/of het recht op compensatie, et cetera).
 1. Indien bij of na het sluiten van de overeenkomst zou blijken dat Cliënt foutieve, onjuiste of onware informatie aan Claim24 heeft verschaft of in strijd handelt of heeft gehandeld met de Algemene Voorwaarden, dan is Claim24 gerechtigd de overeenkomst terstond te beëindigen. In dat geval behoudt Claim24 zich het recht voor om alle schade die zij daardoor lijdt op Cliënt te verhalen. De Cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte IBAN en BIC waar het (mogelijke) incassoresultaat op gestort kan worden. Onjuistheid van deze gegevens kan op geen enkele wijze aan Claim24 worden toegerekend.
 1. De Cliënt vrijwaart Claim24 voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Cliënt verstrekte onjuist verstrekte gegevens en/of informatie en/of frauduleuze handelingen.
 1. Het is de Cliënt verboden direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.
 1. De Cliënt verklaart, na acceptatie van de Algemene Voorwaarden via de website of via e-mail, dat hij/zij Claim24 heeft geïnformeerd over alle correspondentie tussen de Cliënt en de luchtvaartmaatschappij.
 1. Het is de Cliënt niet toegestaan om direct te communiceren met de luchtvaartmaatschappij na het aangaan van de overeenkomst met Claim24 met betrekking tot claim tijdens het buitengerechtelijke proces, het minnelijk proces of de juridische procedure, tenzij anders overeengekomen met Claim24. Claim24 is niet aansprakelijk voor mogelijke schade en/of verliezen die het gevolg zijn van eigen acties van de Cliënt tegen de luchtvaartmaatschappij.
 1. De Cliënt moet eerdere contacten met de luchtvaartmaatschappij of andere derde partijen melden en moet directe betalingen (of enige andere vorm van betaling, zoals vouchers) van de luchtvaartmaatschappij of andere derden aan de Cliënt onverwijld melden aan Claim24. De Cliënt is verplicht om aan Claim24 de vergoedingen en kosten te betalen die worden vermeld in Artikel 7.
 1. Iedere aansprakelijkheid van Claim24 is uitgesloten, behoudens er sprake is van opzet dan wel grove schuld. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt alle (in)directe schade, immateriële schade, winstdaling en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.
 1. De Cliënt geeft Claim24 de bevoegdheid om de Cliënt te vertegenwoordigen, door middel van het tekenen van een volmacht. Hierbij geeft de Cliënt Claim24 de volmacht om de vordering te incasseren in het buitengerechtelijke traject, en daarmee alle handelingen die Claim24 nodig acht om dit te bewerkstelligen. De volmacht is echter reeds formeel door en aan Claim24 verleend bij het aangaan van de overeenkomst.
 1. Aan de hand van de aan Claim24 ter beschikking gestelde informatie, en de correspondentie van de luchtvaartmaatschappij zal Claim24 evalueren of een minnelijk traject wel of niet gestart zal worden. Indien Claim24 het starten van een minnelijk traject niet opportuun acht, of om welke reden dan ook, is Claim24 bij machte om af te zien van een minnelijk traject, zonder opgaaf van reden. Voor het starten van een minnelijk traject en het eventueel daaropvolgende gerechtelijk traject zal toestemming worden gevraagd aan de cliënt.
 1. Het recht om te beoordelen of er een gerechtelijk traject zal worden gestart ligt bij Claim24. Claim24 heeft het recht om af te zien van het starten van een gerechtelijk traject indien Claim24 het gerechtelijke traject niet opportuun acht, of om welke reden dan ook, zonder opgave van reden.
 1. De Cliënt verleent toestemming aan Claim24 om uit naam van Claim24 dan wel uit naam van de cliënt het gerechtelijke traject op te starten. Hieronder verstaat Claim24 het treffen van een minnelijke regeling, de gerechtelijke procedure dan wel het overgaan op andere maatregelen welke door Claim24 nodig geacht worden.
 1. Indien de Cliënt op basis van gegronde dan wel ongegronde redenen het gerechtelijke traject van Claim24 afbreekt worden de eventueel gemaakte juridische kosten verhaald op de Cliënt.
 1. Voor het indienen van een klacht bij de bevoegde inspectie en het starten van het gerechtelijk traject kunnen verschillende termijnen gelden. Voor het starten van een rechtszaak tegen de Luchtvaartmaatschappij gelden verschillende vervaltermijnen:
 1. a 2 jaar voor claims tegen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen
 1. b 3 jaar voor claims tegen Duitse luchtvaartmaatschappijen;
 1. c 6 jaar voor claims tegen Engelse luchtvaartmaatschappijen;
 1. d 1 jaar voor claims tegen Belgische luchtvaartmaatschappijen;
 1. e 2 jaar voor claims tegen andere luchtvaartmaatschappijen.
 1. De vervaltermijn vindt ingang op het moment dat de vlucht plaats had moeten vinden. Claim24 is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van mogelijk verval van de Claim.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De Cliënt heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de datum van indiening van zijn claim bij Claim24 of de ondertekening van de volmacht om zijn serviceverzoek in te trekken of om de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze periode kan de Cliënt zijn verzoek schriftelijk intrekken zonder compenstie en zonder opgave van redenen. Binnen 14 dagen na kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht door de Cliënt, zal Claim24 aan de Cliënt de intrekking van de overeenkomst bevestigen.
 1. Om het herroepingsrecht op correcte en snelle wijze uit te voeren, is de Cliënt verplicht om een e-mail te sturen naar info@claim24.nl waarin de Cliënt duidelijk communiceert dat hij/zij de overeenkomst wilt herroepen.
 1. De overeenkomst kan niet worden herroepen, indien Claim24 aan de Cliënt heeft medegedeeld dat hij de claim heeft geaccepteerd en inmiddels handelingen heeft ondernomen om de vergoeding te incasseren.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de Cliënt en Claim24 kan op 3 manieren worden beëindigd, namelijk:

a. de claim wordt door Claim24 schriftelijk afgesloten;

b. de claim wordt geïnd; of

c. de overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door de Cliënt.

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, dan zijn de voorwaarden van dit artikel van kracht.
 1. Het is de Cliënt niet toegestaan de overeenkomst tussentijds te beëindigen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Claim24.
 1. Indien de Cliënt de overeenkomst met Claim24 beëindigd na de vervaldatum van de periode van 14 dagen genoemd in artikel 5, punt 1, van deze Algemene Voorwaarden, is de Cliënt verplicht aan Claim24 een bedrag te betalen gelijk aan 35% inclusief BTW van de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst.
 1. Indien de Cliënt de overeenkomst met Claim24 beëindigd nadat er een rechtszaak is aangespand, is de Cliënt verplicht aan Claim24 een bedrag te betalen gelijk aan 35% inclusie BTW van de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst, vermeerderd met de gemaakte kosten en uitgaven door Claim24 in het kader van de gerechtelijke procedure. Bovendien zal Claim24 vanaf het moment van kennisgeving door de Cliënt niet langer enige vergoeding verschuldigd zijn in verband met de gerechtelijke procedure die is ingeleid. De klant draagt alle kosten in verband met de gerechtelijke procedure en is als enige aansprakelijk voor de administratie en de gevolgend van de procedure.
 1. De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat de volgende situaties automatisch volgen, indien de Cliënt de overeenkomst tussentijds beëindigd met Claim24, tenzij anders is bepaald door Claim24. De tussentijdse beëindiging zal restuteren in de verplichting voor de Cliënt om de bedragen genoemd in punt 3 en 4 van dit artikel te betalen aan Claim24, vanaf het moment dat laatstgenoemde kennis neemt van het volgende:
 1. De Cliënt of een derde die in naam en/of voor zijn rekening handelt, een deel van of de gehele compensatie, gevorderd door Claim24, heeft ontvangen, zonder Claim24 hiervan op de hoogte te stellen binnen 3 kalenderdagen na datum van ontvangst;
 1. De Cliënt met een andere dienstverlener dan Claim24 heeft gecontracteerd om de compensatie geheel of gedeeltelijk te ontvangen, ongeacht of de Cliënt de overeenkomst eerder dan wel na de overeenkomst met Claim24 is aangegaan.
 1. De Cliënt respecteert en/of heeft de punten 1 en 2 van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden niet gerespecteerd;
 1. De Cliënt stuurt de opgevraagde documenten niet naar Claim24, waardoor laatstgenoemde niet in staat is de compensatie dat centraal staat in de overeenkomst te incasseren;
 1. De compensatie gevorderd door Claim24 wordt niet verkregen, of kan niet worden verkregen, als gevolg van, gehele of gedeeltijke, onjuiste of onvolledige medegedeelde informatie van de Cliënt, ontbreken van informatie, of niet medegedeelde danwel onjuiste of onvolledige mededeling van informatie als bedoeld in punt 2 van artikel 4;
 1. Het verzoek tot betaling van de compensatie wordt door de Rechtbank niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard als gevolg van onjuiste of onvolledige medegedeelde informatie van de Cliënt, ontbreken van informatie, of niet medegedeelde danwel onjuiste of onvolledige mededeling van informatie als bedoeld in punt 2 van artikel 4;
 1. De Cliënt niet of niet volledig reageert op vragen en/of verzoeken om informatie en/of documenten door Claim24, binnen een periode van 7 kalenderdagen vanaf het moment van het versturen van de vraag, het verzoek om informatie en/of documenten door Claim24;
 1. De Cliënt in het algemeen geen medewerking toont.
 1. Indien, ondanks twee herinneringen van Claim24 en na 7 kalenderdagen vanaf het verzenden van de tweede herinnering, de Cliënt nog steeds niet alle vereiste documenten heeft verzonden, wordt ervan uitgegaan dat de Cliënt de contractuele relatie met Claim24 wenst te beëindigen.
 1. Claim24 kan de overeenkomst met de Cliënt te allen tijde beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder compensatie, en zolang er geen dagvaarding is betekend.

Artikel 7: Tarief en betaling

 1. Claim24 biedt haar diensten aan op basis van het principe ‘’no cure, no pay’’.
 1. Indien Claim24 er in slaagt om de gehele of een deel van de geclaimde vergoeding op grond van Verordening 261/2004 te innen, heeft zij recht op een vergoeding van 24% inclusief BTW van het totaal ontvangen bedrag. Dit ongeacht of de verzameling plaatsvindt door de inspanningen van Claim24 of de Cliënt in samenwerking met Claim24.
 1. Alle inkomsten die voortvloeien uit inspanningen die Claim24 verricht voor het innen van de compensatie voor of namens de Cliënt, moeten op de bankrekening van Claim24 worden gestort.
 1. De vordering kan niet bevrijdend worden betaald aan de cliënt, deze vordering doet niet af aan de bestaande vordering tot compensatie. Zal de cliënt deze betaling accepteren dan zal Claim24 een percentage van 24% van het totaal geïnde compensatie bedrag verschuldigd zijn.
 1. Claim24 is bevoegd de compensatie namens de Cliënt de innen. In dit geval zal Claim24 binnen 3 maanden na ontvangst van de betaling, en op voorwaarde dat Claim24 in bezit is van het juiste rekeningnummer van de Cliënt, de vergoeding die namens de Cliënt is ontvangen, aan laatstgenoemde uitkeren, verminderd met de prijs zoals bepaald in punt 2 van dit artikel.
 1. De Cliënt erkent dat hij/zij recht heeft op het bedrag van de vergoeding zoals bedoeld in Verordeing 261/2004, verminderd met de prijs zoals bepaald in punt 2 van artikel 7.
 1. De Cliënt erkent dat hij/zij geen recht heeft op enig ander bedrag dat door de luchtvaartmaatschappij kan worden betaald, zoals bijvoorbeeld de vergoeding van de kosten van het uitvoeren van een juridische uitspraak of de betaling van procedurele compensatie. Dit geldt ook in alle gevallen waarin de luchtvaartmaatschappij (of een derde partij namens de luchtvaartmaatschappij) de volledige of gedeeltelijke compensatiebedrag betaalt aan de Cliënt of aan een derde in de naam van en/of namens de Cliënt.
 1. Betalingen door de Luchtvaartmaatschappij die rechtstreeks aan de Cliënt worden gedaan moeten uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst door de Cliënt, worden gemeld aan Claim24. Bij gebreke behoudt Claim24 het recht de consument een bedrag ter hoogte van 35% van de totaal geclaimde hoofdsom te factureren. Daarnaast komen de eventuele kosten die gemoeid zijn met het incasseren ten laste gelegd bij de Cliënt.
 1. Indien de Cliënt de punten genoemd in artikel 6, punt 5, niet respecteert, dient de Cliënt een bedrag ter hoogte van 35% van de totaal geclaimde hoofdsom aan Claim24 te betalen.
 2. Indien de Cliënt de punten genoemd in artikel 3, punt 9, punt 10, punt 11 of punt 12 niet respecteert, dient de Cliënt een bedrag ter hoogte van 35% van de totaal geclaimde hoofdsom aan Claim24 te betalen.
 3. De door Claim24 ontvangen compensaties die bestemd zijn voor de cliënt, zullen uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de gelden worden overgemaakt. Dit indien de ontvangen bedragen kunnen worden gekoppeld aan een referentienummer en de cliënt de bankgegevens heeft verstrekt. Indien dit niet het geval is behoud Claim24 het recht de betaling aan de cliënt te voldoen uiterlijk 30 dagen nadat het referentienummer en de bankgegevens bekend zijn. Claim24 is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het verschaffen van foutieve bankgegevens door de cliënt.
 4. Indien Claim24 betaling van de volledige of gedeeltelijke compensatiebedrag ontvangt, maar niet door de Cliënt op de hoogte is gesteld van een bankrekening waarnaar het aan de Cliënt toekomende bedrag moet worden overgemaakt, of indien Claim24 een bankrekeningnummer heeft ontvangen dat duidelijk incorrect is, zal Claim24 een kennisgeving sturen aan de Cliënt. In deze kennisgeving zal Claim24 correcte bankgegevens verzoeken. Na de eerste kennisgeving zal Claim24 minimaal 2 contactmomenten zoeken met de Cliënt binnen een termijn van vier maanden om de bankgegevens te ontvangen. Indien de Cliënt verzuimt bankgegevens te verstrekken behoudt Claim24 het recht na één kalenderjaar na ontvangst van de compensatie zich het gehele compensatiebedrag toe te kennen
 1. Claim24 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige door de Cliënt verstrekte bankgegevens.
 1. Indien de Cliënt onjuiste of onvolledige bankgegevens heeft verstrekt waardoor het compensatiebedrag aan de verkeerde ontvanger is betaald, is Claim24 niet aansprakelijk en niet verplicht om het terug te vorderen.
 1. Claim24 behoudt het recht om transactiekosten naar buitenlandse rekeningnummers in te houden op het uit te keren compensatiebedrag.
 1. Na het aangaan van de overeenkomst met Claim24, is Claim24 gerechtigd om de wettelijke rente en kosten van de luchtvaartmaatschappij in rekening te brengen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, ‘’no win, no cure’’ tarief, (buiten)gerechtelijke kosten, deurwaarderskosten en andere kosten, indien van toepassing. Deze kosten moeten volledig door de luchtvaartmaatschappij aan Claim24 worden betaald. Indien de Cliënt besluit de claim in te trekken, worden de genoemde kosten inclusief het tarief van 24% in rekening gebracht aan de Cliënt
 1. Indien de luchtvaartmaatschappij na het aanvangen van het buitengerechtelijk traject, maar voor het starten van het gerechtelijke traject compensatie aanbiedt in een andere vorm dan in geld, dan is het voor de cliënt niet toegestaan deze te accepteren totdat er schriftelijk toestemming is gegeven door Claim24. Claim24 behoudt het recht te allen tijde 24% van het in eerste instantie geclaimde bedrag in geld te factureren.
 1. Indien, voor de afwikkeling van de vergoeding, de Cliënt een voucher of een kortingsbon accepteert van de luchtvaartmaatschappij zonder de toestemming van Claim24, zal het tarief bepaald in punt 2 van dit artikel verschuldigd zijn aan Claim24. Het uit te betalen bedrag aan Claim24 zal worden berekend op basis van het compensatiebedrag dat door Claim24 wordt gevorderd van de luchtvaartmaatschappij.
 1. Na het aanvangen van het gerechtelijk traject is het de Cliënt niet toegestaan vouchers, Air Miles of een andere vorm van compensatie te accepteren in plaats van de geldelijke compensatie. Indien de cliënt in gebreke blijft zal Claim24 een bedrag van 35% van de vordering verschuldigd zijn exclusief de door Claim24 reeds gemaakte kosten voor het gerechtelijke traject.
 1. In geval van betwisting, moeten facturen op een gemotiveerde manier worden ondervraagd binnen 8 kalenderdagen na verzending aan de Cliënt. Indien binnen deze termijn geen met redenen omkleed bezwaar wordt meegedeeld, wordt automatisch aangenomen dat de Cliënt instemt met de factuur en, in het algemeen, met het door Claim24 gefactureerde bedrag.
 1. Bij niet-betaling van een factuur binnen de 8 dagen bedoeld in het vorige punt, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke rente.
 1. Bovendien, in geval van niet-betaling binnen dezelfde periode, zal de Cliënt aansprakelijk zijn voor het claimen van de kosten van elke verzonden herinnering, vastgesteld op een vast tarief van € 50 per herinnering.
 1. Alle bovengenoemde betalingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover Claim24 toerekenbaar tekort zou schieten dan wel is geschoten in de nakoming van een (gesloten) verbintenis, is Claim24 nimmer aansprakelijk voor de (eventueel) door de Cliënt, claimer(s) en/of derde(n) geleden of nog te lijden (in)directe schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.
 1. Claim24 is niet aansprakelijk voor eigen of door haar ingeschakelde derden gemaakte administratieve fouten of handelingen. Claim24 behoudt zich het recht voor administratieve fouten te herstellen.
 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, kan Claim24 niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de betaling van schadevergoeding, indien zij niet verantwoordelijk is voor die vertraging.
 1. Claim24 kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van de website.
 1. In het geval dat Claim24 aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, zal de schadevergoeding gevorderd of verschuldigd als gevolg van deze aansprakelijkheid in geen geval het compensatiebedrag zoals geëist door Claim24 aan de luchtvaartmaatschappij, namens de Cliënt, overschrijden.
 1. De Cliënt kan geen claims of klachten tegen Claim24 indienen in het geval dat de Cliënt het geld dat door Claim24 wordt verzameld niet ontvangt wegens de communicatie van de Cliënt naar Claim24 van onjuiste of onvolledige bankgegevens.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

 1. In het algemeen verleent of draagt de overeenkomst geen intellectuele eigendomsrechten over op de Cliënt.
 1. Claim24 behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en (andere) wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom. Claim24 heeft het recht om de door de uitvoering van een Overeenkomst toegekomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, indien en voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Cliënt ter kennis van derde(n) wordt gebracht.
 1. Het is Cliënt en/of Claimer(s) niet toegestaan om de door Claim24 opgestelde brieven dan wel (proces)stukken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claim24, te gebruiken en/of te verwerken.

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Claim24 de door de Cliënt aangeleverde (persoons)gegevens. De bepalingen uit de privacywetgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR), worden door Claim24 nageleefd. (zie: Privacystatement)
 1. Claim24 zal de persoonsgegevens voornamelijk gebruiken met het doel om de vordering te incasseren zoals overeengekomen in de overeenkomst. Claim24 mag ook persoonlijke gegevens verzamelen voor andere doeleinden zoals statistieken, administratie en communicatie, IT- en beveiligingsadministratie, fysieke beveiliging, authenticatie- en autorisatiesystemen, ondersteuningssystemen, samenwerking van interne projecten en organisatieteams en -activiteiten.
 1. Claim24 zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van de cliënt. In het kader van de normale bedrijfsvoering van Claim24, verleent de cliënt Claim24 hierbij ex artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de cliënt opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan.

Artikel 11: Overmacht

 1. Claim24 is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht of een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch welke krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Claim24 geen invloed kan dan wel kon uitoefenen, doch waardoor Claim24 niet in staat is haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen. Claim24 heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert nadat Claim24 enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst met de Cliënt had moeten nakomen.
 1. Claim24 is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de cliënt op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde commissie

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 1. Geschillen met Claim24 over de uitvoering van de overeenkomst worden door middel van arbitrage beslecht.
 1. De engelse versie van deze Algemene Voorwaarden zal prevaleren in geval van inconsistentie tussen taalversies.

2020 © All Rights Reserved • Claim24